ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 090308 충주남부교회 청년의 밤
  일상... 2009. 3. 8. 23:58


  사진 몇장......    이지만....    이미 300장이 넘는... ㅡ,ㅡ;;;;

  이번에도 대충 지우고 지워.....

  올리는건  100장만.....   ㅡ,ㅡ;;;


  (원본은 214장...  150여메가...
  사이즈 작은거로 찍....  - 원본은 따로 요청...要)

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/100sec | F/3.5 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:03:08 19:40:40

  Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/2.8 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:42:09

  Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/2.0 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:22

  Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/2.0 | -1.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:36

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:59

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:08

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:10

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:11

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:45:32

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:46:20

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:46:23

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:47:56

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:00

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:08


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:10


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:49:06


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:49:22


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:00


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:02


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:22


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | 0.00 EV | 133.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:52:32


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 214.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:52:57


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:53:56


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | 0.00 EV | 149.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:55:11


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 168.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:56:19


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 86.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:21


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 86.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:23


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:24


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:25


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:25


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 149.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:26


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:01:44


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:01:49


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:02:11


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:02:42


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:03:43


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:06


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:32


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:50


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:05:12


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:34


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:52


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:52


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:57


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:04


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:07


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:18


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:19


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:24


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:26

  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:27


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:35


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:36


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:37


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:37


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:50


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:53


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:01


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:05


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:07


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:18


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:20


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:23


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:36


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:40


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:44


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:46


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:47


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:49


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:52


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:53


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:55


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:55


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:58


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:01


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:03


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:05


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:14


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:32


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:37


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:50


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:01


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:16


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:17


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:24


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:28


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:50


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:51


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:05


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:06


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:07


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:09


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:11


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:21


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:22


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:22


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:23


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:55


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:55


  Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:30:06  오....   허X...   멋있었다는.....  대사중....

  이X나 : 나 너네한테 말 안한게 있는데, 사실 교회다녀서 술 못마셔....
  X태 : ..
   괜찮아... 난 신학생이야....  신학생이야...
  신학생이야...


  신학생이야...

  신학생이야...  신학생이야...  신학생이야...


  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

  '일상...' 카테고리의 다른 글

  PUMP 125 배터리 교환  (0) 2009.03.24
  허 룡 스페셜...ㅋ  (1) 2009.03.09
  090308 충주남부교회 청년의 밤  (0) 2009.03.08
  090228 윤X우&엄X리 결혼식...  (0) 2009.03.04
  충주 요거프레소 YOGER PRESSO  (3) 2009.03.02
  자작 디퓨져... (DIY 디퓨져)  (0) 2009.02.28

  댓글 0

Designed by Tistory.