YOLO

100장이 넘는 사진이 있었지만...

 

다 지움.

 

 

 

 

쓰레기 목회자들이 많아지고 있다.

교회돈을 자기돈마냥 쓰는...

쓰리게 버러지 같은...

 

 

 

 

'일상...' 카테고리의 다른 글

충주 정가 양곱창  (0) 2014.01.25
2011 제1회 슈퍼스타J  (1) 2011.10.02
20110815 갈릴리 성가대 쌍곡계곡...  (0) 2011.08.23
네이트 해킹... ㅡㅡ;  (0) 2011.07.30
RemoteDisk 왜 안되...  (0) 2011.03.17
100906 창원출장 (동대구 경유)  (0) 2010.10.08

Comment +0사진 몇장......    이지만....    이미 300장이 넘는... ㅡ,ㅡ;;;;

이번에도 대충 지우고 지워.....

올리는건  100장만.....   ㅡ,ㅡ;;;


(원본은 214장...  150여메가...
사이즈 작은거로 찍....  - 원본은 따로 요청...要)

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/100sec | F/3.5 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode | 2009:03:08 19:40:40

Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/2.8 | -0.33 EV | 50.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:42:09

Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/2.0 | -0.33 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:22

Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/2.0 | -1.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:36

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:43:59

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:08

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:10

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/125sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:44:11

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:45:32

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:46:20

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:46:23

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:47:56

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:00

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:08


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:48:10


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:49:06


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:49:22


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:00


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:02


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:50:22


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | 0.00 EV | 133.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:52:32


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 214.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:52:57


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:53:56


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | 0.00 EV | 149.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:55:11


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 168.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:56:19


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 86.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:21


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 86.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:23


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:24


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:25


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 119.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:25


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/4.5 | 0.00 EV | 149.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2009:03:08 19:57:26


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:01:44


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:01:49


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:02:11


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:02:42


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:03:43


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:06


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:32


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:04:50


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:05:12


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:34


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:52


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:52


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:06:57


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:04


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:07


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:18


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:19


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:24


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:26

Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:27


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:35


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:36


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:37


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/160sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:37


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:50


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:07:53


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:01


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:05


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:07


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:18


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:20


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:23


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:36


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:40


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:44


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:46


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:47


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:49


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:52


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:53


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:55


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:55


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:08:58


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:01


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:03


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:05


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:14


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:32


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:37


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:09:50


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/200sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:01


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:16


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:17


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:24


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:28


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:50


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:10:51


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:05


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:06


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:07


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:09


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:11


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:21


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:22


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:22


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/320sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:23


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:55


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/250sec | F/2.2 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:11:55


Canon | Canon EOS 30D | Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2009:03:08 20:30:06오....   허X...   멋있었다는.....대사중....

이X나 : 나 너네한테 말 안한게 있는데, 사실 교회다녀서 술 못마셔....
X태 : ..
 괜찮아... 난 신학생이야....신학생이야...
신학생이야...


신학생이야...

신학생이야...신학생이야...신학생이야...


ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

'일상...' 카테고리의 다른 글

PUMP 125 배터리 교환  (0) 2009.03.24
허 룡 스페셜...ㅋ  (1) 2009.03.09
090308 충주남부교회 청년의 밤  (0) 2009.03.08
090228 윤X우&엄X리 결혼식...  (0) 2009.03.04
충주 요거프레소 YOGER PRESSO  (3) 2009.03.02
자작 디퓨져... (DIY 디퓨져)  (0) 2009.02.28

Comment +0


맞는지는 모르겠지만...
11월 29일...  남산교회에서...

늘 그렇듯이...

매우 많은 사진들....
그래서, 일일이  설명을 달지 않음...
다른 교회 사람들 사진은...  허락이 되지 않은고로....  올리지 않음...


Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Spot | 1/125sec | F/5.6 | +0.33 EV | 149.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:01:07
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Spot | 1/400sec | F/2.5 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:33:49
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Spot | 1/400sec | F/2.5 | +0.33 EV | 85.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:33:59
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Spot | 1/640sec | F/2.5 | +0.33 EV | 85.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:34:04
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Spot | 1/500sec | F/2.5 | +0.33 EV | 85.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:34:41
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:36:40
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 108.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:38:54
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.5 | 0.00 EV | 149.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:40:49
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:40:53
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2008:11:29 18:40:57
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:06:54
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:08:17
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/6.3 | 0.00 EV | 39.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:08:39
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:09:22
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 41.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:09:59
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 41.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:10:11
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/6.3 | 0.00 EV | 41.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:10:14
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/6.3 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:10:36
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:14
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:16
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:18
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:24
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:27
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:30
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:32
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:35
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:39
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:42
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:42
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:46
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:51
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:55
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:11:58
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 190.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:12:05
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:12:53
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:13:07
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 133.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:04
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 133.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:05
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:09
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:12
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:17
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:18
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:22
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/5.0 | 0.00 EV | 214.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:14:32
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:15:12
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:16:45
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 76.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:17:29
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/5.0 | 0.00 EV | 168.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:23:15
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/5.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:24:09
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/5.0 | 0.00 EV | 100.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:25:31
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/6.3 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:27:02
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/25sec | F/6.3 | 0.00 EV | 41.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:27:12
Canon | Canon EOS 30D | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/5.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2008:11:29 19:27:31

Comment +2